• 1_szkola_front_970.jpg
  • 2_szkola_plac_zabaw_970.jpg

Jesteś tutaj:

Witamy! - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach

Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR  1/2019

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO  
W MĄKOLICACH 
z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mąkolicach
 

  Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1148,1078, 1287 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2018. poz. 1260, 1669) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mąkolicach zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mąkolicach.

Regulamin naboru jest  dostępny w sekretariacie szkoły. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje
        się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1.                    Dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mąkolicach– Pani Wioletta Przyżycka – Przewodniczący

    Komisji,

2.                    Główna księgowa – Pani Anna Piaskowska – Członek Komisji,

3.                    Sekretarz szkoły – Pani Małgorzata Dałek – Członek Komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej komisji rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2019/2020

z  dnia 30 sierpnia 2019r.

 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mąkolicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

Określenie stanowiska urzędniczego i etatu:

Główny Księgowy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mąkolicach
Wymiar czasu pracy – pełny etat.  Rodzaj umowy – umowa o pracę.
Zatrudnienie od 1 listopada 2019 r.

Wymagania niezbędne:

Głównym księgowym, może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
        a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
        uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada
        co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
        b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią
        praktykę w księgowości,

6) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.   

Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

2)     znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3)     znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

4)     znajomość przepisów podatkowych, 

5)     znajomość przepisów płacowych,

6)     znajomość przepisów ZUS,

7)     znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

8)     znajomość obsługi programów komputerowych, płacowych „Płatnik”, programów Microsoft Office,

9)     znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.,

10)  umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:

1)   Zadania główne  - zgodne  z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009

       r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej.

2)    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3)    Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4)    Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.

5)   Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu

        kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.

6)    Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki.

7)    Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów.

8)    Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej.

9)    Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

10)  Sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło i innych.

11)  Prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z urzędem skarbowym (w tym Pit), zakładem ubezpieczeń społecznych,  

        powiatowym urzędem pracy oraz z innymi instytucjami.

12)   Prowadzenie Inwentarza Szkoły.

13)   Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca wykonywana będzie w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mąkolicach. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku 6.30 - 14.30.

VI. Wymagane dokumenty:

1.                    życiorys (CV) własnoręcznie podpisany;

2.                    list motywacyjny własnoręcznie podpisany;

3.                    własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wg załączonego wzoru),

4.                    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów),

5.                    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, kopie świadectw pracy,

6.                    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ( kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zostanie skierowany na badania wstępne);

7.                    oświadczenie kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych; oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii (wg załączonego wzoru),

8.                    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

9.                    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru (wg załączonego wzoru- klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy),

10.                 w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;

11.                 inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r w zw. z ustawą o pracownikach samorządowych”.

1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w sekretariacie) lub przesłać w terminie do dnia 18 października 2019 do godz. 12:00 na adres:  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mąkolicach, Mąkolice 96, 95-015 Głowno w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mąkolicach".

2. O terminie rozmowy rekrutacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości  na stronie internetowej szkoły (http://zspmakolice.szkoly.lodz.pl/ ). Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                             Dyrektor Szkoły – Wioletta Przyżycka

Zalacznik_nr_1_-_Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_niekaralnosci 

Zalacznik_nr_3_-_Klauzula_zgody_i_klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_do_pracy

Licznik wejść

Odsłon artykułów:
160375

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.