• 1_szkola_front_970.jpg
  • 2_szkola_plac_zabaw_970.jpg

Jesteś tutaj:

Witamy! - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko kucharza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mąkolicach

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko:

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mąkolicach, Mąkolice 96, 95-015 Głowno

 

1. Określenie stanowiska pracownika:

1 etat (40 godzin tygodniowo) kucharz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mąkolicach, Mąkolice 96, 95-015 Głowno, umowa o pracę na czas określony od dnia 01.09.2019 r., z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

2. Wymagania niezbędne:

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe gastronomiczne i odpowiednie wykształcenie w zawodzie,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

- umiejętność pracy w zespole, sumienność ,dobra organizacja pracy,

- mile widziane dodatkowe kwalifikacje w branży gastronomicznej.

 

4. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

-  przyrządzanie posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i zasadami technologii,

- odpowiedzialność za jakość i terminowość wydawanych posiłków,

- dbanie o racjonalne zużycie produktów,

- pobierać próby wydawanych posiłków,

- w kuchni nosić czystą odzież ochronną,

- dokonywanie zakupu niezbędnych artykułów żywnościowych,

- sporządzać jadłospisy i umieszczać je w widocznym miejscu,

- zbierać opłaty za obiady i odprowadzać je do księgowości

- prowadzić karty materiałowe, księgę żywieniową.

 

 

- utrzymywanie wraz z personelem: kuchni, pomieszczeń pomocniczych, naczyń, urządzeń i sprzętu w czystości i porządku zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi,

- dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,

- przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych ,

- wykonywanie poleconych przez dyrektora i przełożonych.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1. CV,

2. list motywacyjny,

3. kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

4. kserokopia aktualnej książeczki sanitarno – epidemiologicznej (oryginał do wglądu) lub oświadczenie o jej wyrobieniu na własny koszt w momencie zatrudnienia,

5. orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy,

6. kwestionariusz osobowy ( druki do pobrania),

7. oświadczenie o niekaralności,

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

6. Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

- Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mąkolicach, Mąkolice 96,95-015 Głowno, w godz. od 9.00-14.00 lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mąkolicach, Mąkolice 96, 95-015 Głowno z  dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kucharza”. Termin przyjmowania zgłoszeń 07.08.2019 r.- 19.08.2019 r.

 

- Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert nastąpi 19.08.2019 r. o godz.9.00.

- Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Zespole

Szkolno – Przedszkolnym w Mąkolicach, Mąkolice 96, 95-015 Głowno oraz na stronie BIP.

Zalacznik_nr_1_-_Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_niekaralnosci 

Zalacznik_nr_3_-_Klauzula_zgody_i_klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_do_pracy

Licznik wejść

Odsłon artykułów:
177935

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.